เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา สำนักบริการการศึกษา ขยายระยะเวลาเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ให้ถึงวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
 2.กำหนดการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ตามวัน – เวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันถ่ายรูป!

ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบระเบียนประวัติมายื่นกับสำนักบริการการศึกษาในวันที่มาถ่ายรูป โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่เคาเตอร์สำนักบริการการศึกษา ก่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 3.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าวันละ 50 บาท)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2558
 5.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2558 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถลงทะเบียนล่าช้า
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th