เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งห้องสอบกลางภาค 1/2558 ล่าช้า(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคล่าช้า และได้รับการอนุมัติคำร้อง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สอบพร้อมกันในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง C401
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2558
 2.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สามารถรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th