ประกาศ
กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
กำหนดการ
ระยะเวลา
การลงทะเบียนผ่านระบบ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558
การเพิ่ม - ถอน ผ่านระบบ 16 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2558
การชำระค่าเล่าเรียนทุนส่วนตัวและส่วนต่างค่าเล่าเรียน 14 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2558


* หมายเหต
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขั้นต่ำ ได้ตั้งแต่ 1 หน่วยกิต
3. กรณีลงมากกว่าเกณฑ์/ลงควบรายวิชา ให้นักศึกษาเขียนคำร้องเพื่อขออนุมัติ
4. ช่วงระยะเวลาเพิ่ม - ถอนผ่านระบบ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 
กำหนดการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
กำหนดการ
ระยะเวลา
1.นักศึกษายืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e- studentloan
และนำส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯที่สำนักพัฒนานักศึกษา
4 มกราคม - 18 มกราคม 2559
2.นักศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 4 มกราคม - 18 มกราคม 2559
3. นักศึกษาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่สำนักพัฒนานักศึกษา 19 มกราคม - 29 มกราคม 2559

เข้าสู่หน้าหลัก