เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
4
A302
8:30 - 11:30
00608122-3(1) ภาษาอังกฤษ 2 [อ.พุทธิพงษ์]
LCD (L2)
48
20
12
5
A303
8:30 - 11:30
00609121-3(1) ภาษาอังกฤษ 1 [Mr.David Dwayne]
LCD(L2)
48
40
7
 
A303
8:30 - 11:30
00608121-3(1) ภาษาอังกฤษ 1 [Mr.David Dwayne]
LCD(L2)
48
1
1
6
A304
8:30 - 10:30
01128211-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [รศ.ดร.มัทนา, ผศ.ดร.รุ้งตะวัน, อ.กฤษดา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD (L2)
50
55
43
 
A304
10:30 - 12:30
01128501-1(1) พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 1 [รองศาสตราจารย์ศิริภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา, อ.อังคณา, อ.กฤษดา, รศ.ดร.สุพัตรา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD (L2)
50
55
52
7
A307
8:30 - 11:30
00638201-3(1) การปฏิบัติการเชิงการจัดการ [Mr.Mohsen]
(LCD)L2
48
30
4
8
-
       --- ว่าง ---
(LCD)L2
40
  
9
A402
9:00 - 16:00
24000001-4(2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา [รองศาสตราจารย์พิมลพรรณ]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000003-4(2) ระบบการศึกษาไทย [ผศ.ดร.ปองสิน]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000106-4(2) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา [รองศาสตราจารย์ประกอบ]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000004-4(2) พื้นฐานการศึกษา [รศ.ดร.สุรชัย]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000005-4(2) จิตวิทยาการศึกษา [รองศาสตราจารย์วีระวัฒน์]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000111-4(2) การบริหารกิจการนักเรียน [รองศาสตราจารย์วีระวัฒน์]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
 
A402
9:00 - 16:00
24000108-4(2) การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ [ดร.สุวัฒน์]
LCD (L2)ป.เอก
40
11
6
10
A403
10:30 - 12:30
01138507-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 1 [รองศาสตราจารย์อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.อิทธิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.ปิยะธิดา]
LCD (L2)
48
55
41
 
A403
8:30 - 10:30
01158712-1(1) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา [อ.รัชนี]
LCD (L2)
48
30
22
11
A404
8:30 - 11:30
01338206-1(4) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์]
LCD (L2)
50
50
40
12
A405
8:30 - 11:30
01338313-1(5) ธุรกิจสายการบิน [อ.สุกัญญา, อ.จตุพล, อ.พริษฐากาญจน์, อ.โกศล, อ.จตุพร]
LCD (L2)
50
50
49
13
A406
9:00 - 16:00
34001002-5(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล [รศ.ดร.สุรชัย]
LCD (L2)ป.เอก
36
10
2
 
A406
9:00 - 16:00
34101106-5(3) สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการศึกษา [รองศาสตราจารย์ประกอบ]
LCD (L2)ป.เอก
36
5
2
 
A406
9:00 - 16:00
34101105-5(2) สัมมนาการบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียนสู่มาตรฐานสากล [ผศ.ดร.ปองสิน]
LCD (L2)ป.เอก
36
5
2
 
A406
9:00 - 16:00
34101107-5(3) สัมมนาการวางแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา [ดร.สุวัฒน์]
LCD (L2)ป.เอก
36
5
2
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก
28
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก
27
  
16
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
10
  
17
C208
8:30 - 11:30
00138401-1(1) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ [อ.ณัฐพงศ์]
Lab Elec1
15
6
4
18
C209
8:30 - 11:30
00148401-1(1) โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิภาณ]
Lab Elec
15
13
13
19
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
22
C304
8:30 - 11:30
00009130-1(1) วิทยาศาสตร์กับสังคม [อ.กุลวดี]
LCD
62
70
60
 
C304
8:30 - 11:30
00008130-1(1) วิทยาศาสตร์กับสังคม [อ.กุลวดี]
LCD
62
26
21
23
C305
8:30 - 11:30
00538315-1(1) หลักการแปล [อ.ภาวนา]
(LCD)
40
20
17
24
C306
8:30 - 11:30
00548221-1(1) สัมมนาการท่องเที่ยว [ดร.อุษารดี, อ.ลัดดาวรรณ, อ.อัตตนาถ, อ.ปัญญาดา, อ.ลัดดากร]
(LCD)
48
45
45
25
C307
8:30 - 11:30
00218501-1(1) หลักการบัญชี [อ.บุณยวีร์]
LCD
60
50
41
 
C307
8:30 - 11:30
01327212-1(1) หลักการบัญชีและการเงิน [อ.บุณยวีร์]
LCD
60
1
1
26
C308
8:30 - 10:30
01148420-1(1) เภสัชอุตสาหกรรม 1 [อ.เพชรพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร, อ.รัชนี, อ.อลงกต, อ.เอกชัย]
L2 (LCD)
60
55
51
27
-
       --- ว่าง ---
LCD
48
  
28
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
29
C311
8:00 - 12:00
00938417-1(1) เหมืองข้อมูลเบื้องต้น [อ.สายสุนีย์]
Lab Com2
45
25
22
30
C312
8:30 - 12:30
00129607-1(1) การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ [อ.นิกร]
Lab Com3
45
7
6
31
C401
9:00 - 11:00
00428213-1(1) หลักกฎหมายมหาชน [อ.ดนัย]
L2 (LCD)
48
20
14
32
C424
8:30 - 11:30
00218501-1(4) หลักการบัญชี [อ.ศรายุทธ์]
L2 (LCD)
48
50
38
33
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
34
C426
8:30 - 11:30
00529608-1(1) การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 [อ.Yoshie]
L2 (LCD)
48
21
21
35
C501
8:30 - 11:30
00138639-1(1) ปัญญาประดิษฐ์ [อ.ธัชกร]
L2(LCD)
48
8
6
36
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
37
C513
8:30 - 11:30
01118201-1(1) ฟิสิกส์ [อ.อนิรุทธิ์]
L1 (LCD)
80
60
54
 
C513
8:30 - 11:30
01119102-1(1) ฟิสิกส์ [อ.อนิรุทธิ์]
L1 (LCD)
80
25
6
38
C514
8:30 - 11:30
01319301-1(2) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, ร.ต.สุชาติ, เรืออากาศโทผดุงพงษ์]
L4 (LCD)
80
53
48
39
C604
8:30 - 11:30
01319303-1(1) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ [อ.สุกัญญา, อ.กานต์, ดร.ธนวรรธน์]
L1 (LCD)
80
53
49
40
C606
8:30 - 11:30
00009115-1(1) อาเซียนศึกษา [ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ]
L1 (LCD)
150
120
42
41
Lab ME 2
8:30 - 11:30
00148510-1(1) เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [อ.ธีรพงศ์]
Lab ME
15
22
7
 
Lab ME 2
8:30 - 11:30
00147513-1(1) เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [อ.ธีรพงศ์]
Lab ME
15
5
0
42
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะIT
10
  
43
M110
8:30 - 11:30
9719202-6(1) อาหารและระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย [อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
98
94
 
M110
8:30 - 11:30
9719303-6(1) สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม [ร้อยตำรวจเอกหญิงพีรยา]
(LCD)
210
98
93
44
M111
8:30 - 11:30
00009107-1(1) วิถีชีวิตไทย [อ.ประภัสสร]
(LCD)
210
40
12
 
M111
8:30 - 11:30
00008107-1(1) วิถีชีวิตไทย [อ.ประภัสสร]
(LCD)
210
90
82
45
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
46
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
47
M211
8:30 - 11:30
00238358-1(1) การตลาดสินค้าแฟชั่น [อ.ณัฐกานต์]
L4 (PLASMA)
60
15
5
48
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
49
M214
8:30 - 11:30
01319201-1(3) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
L1 (LCD)
60
53
42
 
M214
8:30 - 11:30
01318201-1(3) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
L1 (LCD)
60
5
2
50
M215
10:30 - 12:30
01158524-1(1) ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย [รองศาสตราจารย์ปภาวดี, อ.ปวันรัตน์, อ.อิทธิชัย, รศ.ดร.สุพัตรา, ดร.ศิริรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสามณี, อ.ปิยะธิดา]
L1 (PLASMA)
60
50
49
51
M216
8:30 - 10:30
01138410-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 1 [รองศาสตราจารย์นวลศรี, อ.พิรุณรัตน์]
L1 (LCD)
100
55
41
 
M216
8:30 - 10:30
01129123-1(1) เคมีวิเคราะห์ 1 [รองศาสตราจารย์นวลศรี, อ.พิรุณรัตน์]
L1 (LCD)
100
25
11
 
M216
8:30 - 10:30
01138128-1(1) เคมีวิเคราะห์ 1 [รองศาสตราจารย์นวลศรี, อ.พิรุณรัตน์]
L1 (LCD)
100
10
4
52
M310
8:30 - 11:30
01428208-1(1) ชีวเคมี [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล]
L1 (LCD)
60
50
41
 
M310
8:30 - 11:30
01427310-1(1) ชีวเคมี [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล]
L1 (LCD)
60
5
2
53
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
55
M315
8:30 - 11:30
00219504-1(1) หลักการตลาด [อ.เมธี]
L1 [LCD]
60
30
9
 
M315
8:30 - 11:30
00529304-1(1) หลักการตลาด [อ.เมธี]
L1 [LCD]
60
20
13
 
M315
8:30 - 11:30
00219403-1(1) หลักการตลาด [อ.เมธี]
L1 [LCD]
60
42
42
56
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
57
S108
8:30 - 11:30
00538205-1(1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว [อ.ลัดดากร]
LCD
50
32
30
58
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
59
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]