เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD(L2)
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2560 - 24/9/2560 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  00608121
(3) 1,
L3
       
  00609121
(3) 1,
L3
       
อังคาร  01128404
(3) 1,
L1
  00618402
(3) 1,
L3
   
พุธ  01128501
(3) 1,
L1
         
 สอบนอกตาราง
(สุพิณญา คงเจริญ) ,
BOOKING
      
    01138134
(2) 1,
L1
      
    01139133
(2) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  01158523
(2) 1,
L1
        
ศุกร์  00608124
(3) 1,
L3
  สอบภาคปฏิบัติ (กลางภาค) ในรายวิชา Japanese Listening and Conversation 1
(จิราวัฒน์ เทพพงษ์) ,
BOOKING
   
อาทิตย์  24000001
(2) 1,
L4
 
  24000106
(3) 1,
L4
 
  24000109
(2) 1,
L4
 
  24000116
(2) 1,
L4
 
  24000113
(2) 1,
L4
 
  24000111
(2) 1,
L4
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.ย. 256013:00-15:00สอบภาคปฏิบัติ (กลางภาค) ในรายวิชา Japanese Listening and Conversation 1
จิราวัฒน์ เทพพงษ์
20 ก.ย. 256008:30-12:00สอบนอกตาราง
สุพิณญา คงเจริญ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]