เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD(L2)
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 20/11/2560 - 26/11/2560 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  00608121
(3) 1,
L3
  01417201
(3) 1,
L1
  
  00609121
(3) 1,
L3
  01418201
(3) 1,
L1
  
อังคาร  01128404
(3) 1,
L1
  00618402
(3) 1,
L3
   
พุธ  01128501
(3) 1,
L1
  01138134
(2) 1,
L1
      
    01139133
(2) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  01158523
(2) 1,
L1
  สอนเพิ่มวิชาแคลคูลัส
(ธนาพันธ์ อัครเดชากร) ,
BOOKING
   
ศุกร์  00608124
(3) 1,
L3
 สอนชดเชย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ กลุ่ม 2 แทนวันจันทร์ที่ 13 -11-60
(สุกัญญา สมมณีดวง) ,
BOOKING
   
อาทิตย์  24000001
(2) 1,
L4
 
  24000106
(3) 1,
L4
 
  24000109
(2) 1,
L4
 
  24000113
(2) 1,
L4
 
  24000116
(2) 1,
L4
 
  24000111
(2) 1,
L4
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 พ.ย. 256012:30-15:30สอนชดเชย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ กลุ่ม 2 แทนวันจันทร์ที่ 13 -11-60
สุกัญญา สมมณีดวง
23 พ.ย. 256012:30-15:30สอนเพิ่มวิชาแคลคูลัส
ธนาพันธ์ อัครเดชากร
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]