เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2560 - 24/9/2560 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์เรียนชดเชยวิชาระเบียบวิธีวิจัย
(อ.เยาวภา ปฐมศิริกุล) ,
BOOKING
 
อาทิตย์  21100309
(3) 1,
L4
 
  21100310
(3) 1,
L4
 
  31081001
(0) 1,
L5
 
  31081002
(0) 1,
L5
 
  31280016
(0) 1,
L5
 
  31181105
(3) 1,
L5
  
  31181108
(3) 1,
L5
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.ย. 256008:00-18:30เรียนชดเชยวิชาระเบียบวิธีวิจัย
อ.เยาวภา ปฐมศิริกุล
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]