เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2560 - 24/9/2560 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร     สอบมาตรฐานการวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
(กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ) ,
BOOKING
   
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดีประเมินการสอน
(สำนักวิชาการ) ,
BOOKING
       
 
ศุกร์
 
            
เสาร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร M.Sam
(หลักสูตร M.Sam) ,
BOOKING
 
อาทิตย์  33191207
(3) 1,
L5
  
  33191210
(3) 1,
L5
  
  33191214
(3) 1,
L5
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.ย. 256008:30-18:30สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร M.Sam
หลักสูตร M.Sam
21 ก.ย. 256008:00-12:00ประเมินการสอน
สำนักวิชาการ
19 ก.ย. 256013:00-16:00สอบมาตรฐานการวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]