เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 20/11/2560 - 26/11/2560 
                                                                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์   00008107
(3) 1,
L1
     00018101
(1) 22,
L1
   
   00009107
(3) 1,
L1
     00019101
(1) 22,
L1
   
อังคาร  นำเสนอ Case study
(รุ้งกาญจน์ โรจนประดิษฐ) ,
BOOKING
นำเสนอ Case stusdy
(รุ้งกาญจน์ โรจนประดิษฐ) ,
BOOKING
 00008107
(3) 3,
L1
 
พุธ      00019101
(1) 17,
L1
       
พฤหัสบดี       00748319
(2) 1,
L1
 00038102
(1) 20,
L1
   
       00748319
(2) 2,
L1
    
       00748319
(2) 4,
L1
    
       00748319
(2) 6,
L1
    
       00748319
(2) 8,
L1
    
       00748319
(2) 7,
L1
    
       00748319
(2) 5,
L1
    
       00748319
(2) 3,
L1
    
ศุกร์   00748315
(3) 1,
L1
     00038102
(1) 21,
L1
   
เสาร์ รายงานตัว/ทำสัญญา
(หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 พ.ย. 256007:30-16:30รายงานตัว/ทำสัญญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
21 พ.ย. 256008:30-12:30นำเสนอ Case study
รุ้งกาญจน์ โรจนประดิษฐ
21 พ.ย. 256012:30-15:30นำเสนอ Case stusdy
รุ้งกาญจน์ โรจนประดิษฐ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]