เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2560 - 18/11/2560 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ สอนชดเชยวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (กลุ่ม 3)
(กิตติเชษฐ์ นนทะสุด) ,
BOOKING
  00118301
(3) 1,
L1
  
      00119301
(3) 1,
L1
  
อังคาร  00228431
(3) 1,
L1
  00128305
(3) 1,
L1
 
      00129305
(3) 1,
L1
 
พุธ  00448201
(1) 1,
L1
     
พฤหัสบดี  00539625
(3) 1,
L1
  00008117
(3) 1,
L1
 
      00009117
(3) 1,
L1
 
ศุกร์  00009117
(3) 7,
L1
  00538235
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์ เนื่องจากการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10-60
(สุกิจ อยู่ในธรรม) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
13 พ.ย. 256008:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (กลุ่ม 3)
กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
12 พ.ย. 256008:30-12:30เนื่องจากการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10-60
สุกิจ อยู่ในธรรม
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]