เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2 (LCD)
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2560 - 18/11/2560 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ สอนชดชเยวิชาบุคลิกภาพ กลุ่ม6 แทนวันที่ 23-10-60
(สุกัญญา สมมณีดวง) ,
BOOKING
  00238201
(3) 1,
L1
 00538317
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00539605
(3) 1,
L1
  00528514
(3) 1,
L1
 01529206
(3) 1,
L1
 
พุธ  00548538
(3) 1,
L1
 กิจกรรมว่าความและศาลจำลอง
(อาจารย์พิชา ใจสมคม) ,
BOOKING
    
พฤหัสบดี  01437630
(3) 1,
L1
  01529208
(3) 1,
L1
 00438341
(2) 1,
L1
  
  01438505
(3) 1,
L1
        
ศุกร์  00528343
(3) 1,
L1
  01529207
(3) 1,
L1
 00529611
(3) 1,
L1
 
      00828202
(3) 1,
L1
    
เสาร์  00448204
(2) 1,
L1
   00848203
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์  00228501
(3) 1,
L1
  00528512
(3) 1,
L1
    
  00229508
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 พ.ย. 256012:30-15:30กิจกรรมว่าความและศาลจำลอง
อาจารย์พิชา ใจสมคม
13 พ.ย. 256008:30-11:30สอนชดชเยวิชาบุคลิกภาพ กลุ่ม6 แทนวันที่ 23-10-60
สุกัญญา สมมณีดวง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]