เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 20/11/2560 - 26/11/2560 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์      00538316
(3) 1,
L1
  
อังคาร  00529338
(3) 1,
L1
   00428201
(1) 1,
L1
  00038102
(1) 15,
L1
 
พุธ 
(วิมลณัฐ หวังสิทธิกุล) ,
BOOKING
      
พฤหัสบดี  00539218
(3) 1,
L1
  00008123
(3) 5,
L1
 01158525
(1) 1,
L1
 
ศุกร์  00418202
(2) 1,
L1
  00007117
(3) 8,
L1
  
  00419202
(2) 1,
L1
  00008117
(3) 8,
L1
  
เสาร์  00529603
(3) 1,
L1
  00538518
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์ 01328306
(3) 71,
L1
  00008132
(3) 71,
L1
      00009132
(3) 71,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 พ.ย. 256008:30-11:30
วิมลณัฐ หวังสิทธิกุล
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]