เมนูหลัก

   ข้อมูลอาคาร
วิทยาเขต : EAU
อาคาร M: อาคารชวนชวนิชย์
ห้อง C426- LCD [853]
วันที่จองจากเวลาถึงเวลาประเภทจุดประสงค์ผู้จอง
12 พ.ย. 256008:3012:00ทั่วไปสอบย่อยรัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
09 พ.ย. 256015:3017:30สอนชดเชยขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่ม 16 เนื่องจากจะขอลากิจในวันจันทร์ที 13 พ.ย. 60ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
02 พ.ย. 256012:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอน เนื่องจากติดภารกิจประเมิน IQA ระดับสถาบัน (2 พ.ย.2560)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
25 ส.ค. 256008:3011:30งดใช้ห้องเรียน ภัทรรัตน์ ทองโมลีวรรณ
08 พ.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 5 พ.ค.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
08 พ.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 5 พ.ค.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
08 พ.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 5 พ.ค.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
05 พ.ค. 256012:3015:30สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อฝึกปฎิบัติโจทย์ทางภาษีอากรศิรประภา ศรีวิโรจน์
04 พ.ค. 256015:3018:30สอนชดเชยสอนชดเชย ของ วันที่ 9 พ.ค.พงศกร จันทร์ฉาย
30 เม.ย. 256012:3015:30สอนชดเชย วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
28 เม.ย. 256012:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยทดแทนวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายวิชาการภาษีอากร 2ศิรประภา ศรีวิโรจน์
27 เม.ย. 256015:3018:30สอนชดเชยสอนชดเชย ของวันที่ 21 เม.ย.พงศกร จันทร์ฉาย
23 เม.ย. 256012:3015:30สอนเพิ่ม วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
21 เม.ย. 256012:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 สอนชดเชยทดแทนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6 เม.ย.60ศิรประภา ศรีวิโรจน์
20 เม.ย. 256015:3018:30สอนชดเชยสอนชดเชย เวลา 08.30 - 11.30 น.พงศกร จันทร์ฉาย
19 เม.ย. 256012:0015:30สอนชดเชย01328310 การบริการข่าวสารการบินอาจารย์สัมพันธ์ จันเสม
10 เม.ย. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 23 เม.ย.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
10 เม.ย. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 23 เม.ย.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
10 เม.ย. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนชดเชย 23 เม.ย.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
07 เม.ย. 256012:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 4 เมษายน 2560เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
27 มี.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายไปเรียน M312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
27 มี.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายไปเรียน M312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
27 มี.ค. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายไปเรียน M312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
24 มี.ค. 256012:3015:30สอนชดเชยขอให้ห้อง C426 สอนชดเชยวิชา 00228533 การบัญชีต้นทุน 1 (ชดเชยแทนวันที่ 6 เม.ย.60)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
24 ก.พ. 256012:3015:30สอนเพิ่มขอสอนเพิ่มปัญญาดา นาดี
13 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนวันหยุด และชดเชย 10 ก.พ.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
13 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนวันหยุด และชดเชย 10 ก.พ.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
13 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนวันหยุด และชดเชย 10 ก.พ.60ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
06 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายห้องเรียนไป C312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
06 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายห้องเรียนไป C312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
06 ก.พ. 256015:3018:30งดใช้ห้องเรียนย้ายห้องเรียนไป C312ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
05 ก.พ. 256012:3015:30สอนเพิ่ม วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
03 ก.พ. 256012:3015:30สอนชดเชยMake-Up Class
29 ม.ค. 256012:3015:30สอนเพิ่ม วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
13 ก.ย. 255908:3011:30สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 สอนทำแบบฝึกปฏิบัติทางบัญชีศิรประภา ศรีวิโรจน์
06 ก.ย. 255908:3011:30สอนเพิ่มขอให้ห้อง C426 สอนเพิ่มทำแบบฝึกปฏิบัติทางบัญชีต้นทุน 2ศิรประภา ศรีวิโรจน์
23 ส.ค. 255908:3011:30สอนเพิ่ม พิกุล บุณยรัตพันธุ์
23 มี.ค. 255908:3011:30ทั่วไป ธนพร วรรณกูล
21 มี.ค. 255913:3015:30งดใช้ห้องเรียน กฤษดา อนันตวุฒิ
21 มี.ค. 255913:3015:30งดใช้ห้องเรียน กฤษดา อนันตวุฒิ
16 มี.ค. 255908:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยของคาบเรียน ในวันที่ 10 มี.ค. 59พงศกร จันทร์ฉาย
15 มี.ค. 255912:3015:30ทั่วไปสอนชดเชยวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ ย้ายจาก C401สบก.
21 ก.พ. 255908:3011:30งดใช้ห้องเรียน วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
27 ม.ค. 255908:3012:00สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาเภสัชกรรม 2ชฎาธร อินใย
22 ม.ค. 255912:3015:30ทั่วไปขอย้ายห้องเรียนจากห้อง M212 มา ห้อง C426 ตลอดภาคการศึกษาเนื่องจากห้อง M212 ไม่มีคอมพิวเตอร์อุษา ศิลป์เรืองวิไล
20 ม.ค. 255908:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยกุลชลี ธูปะเตมีย์
13 ม.ค. 255908:3012:00สอนชดเชยสอนชดเชย วิชาชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ชฎาธร อินใย
08 พ.ย. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียน วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
04 พ.ย. 255816:0018:30กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนอ.ภัทรรัตน์ ทองโมลีวรรณ
03 พ.ย. 255813:0015:00งดใช้ห้องเรียน วีด้า สัตยารมณ์
22 ต.ค. 255812:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชย วันที่ 22 ตุลาคม เวลา 15:30-18:30บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
22 ต.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภาระกิจ ไม่สามารถสอนได้ และได้ทำการสอนชดเชยในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-11.30 น. ที่ห้อง S102นันทวุฒิ จำปางาม
21 ต.ค. 255816:0018:30กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนอ.ภัทรรัตน์ ทองโมลีวรรณ
02 ส.ค. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียน วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
08 เม.ย. 255812:3016:30กิจกรรมจัดกิจกรรมว่าความและศาลจำลองคณะนิติศาสตร์อ.พิชชา ใจสมคม
01 เม.ย. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียน จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
01 เม.ย. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียน จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
22 มี.ค. 255808:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้องเพื่อสอนเพิ่มรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
15 มี.ค. 255808:3011:30สอนชดเชยขอจองห้องเพื่อสอนชดเชยรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
13 มี.ค. 255815:3018:30สอนชดเชยสอนชดเชยในวันที่27ธันวาคมรณรงค์ แสงมงคล
10 มี.ค. 255815:3016:30กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์สุจิตรา จำนงอุดม
08 มี.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียน วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
08 มี.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียน วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
01 ก.พ. 255808:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้องเพื่อสอนเพิ่มเติมวิชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
27 ม.ค. 255815:3018:30สอนชดเชยชดเชยวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015วิมลสิริ ตุลยาพร
25 ม.ค. 255808:3011:30สอนชดเชยขอจองห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 2วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 ม.ค. 255808:3011:30สอนชดเชยขอจองห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 2วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
29 ธ.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียน ฐาปกรณ์ คำหอมกุล
04 ธ.ค. 255708:3016:30ทั่วไปปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนส่งตัวไปฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานอ.พรภัทร์ หวังดี
03 ธ.ค. 255708:3016:30ทั่วไปปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนส่งตัวไปฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานอ.พรภัทร์ หวังดี
01 ธ.ค. 255709:0012:00ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานอุษารดี ภู่มาลี
15 ต.ค. 255713:0016:00กิจกรรมสอบเก็บคะแนนกิจกรรมว่าความและศาลจำลองวิชากฎหมายระหว่างประเทศอ.พิชชา ใจสมคม
11 ต.ค. 255712:3015:30สอนชดเชยขอจองห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 2วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
11 ต.ค. 255715:3018:30สอนเพิ่มขอจองห้องเพื่อสอนเพ่ิมรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
11 ต.ค. 255715:3018:30สอนเพิ่ม พิพัฒน์ จันทร์เมฆา
09 ต.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากผู้สอนติดประชุม ย้ายไปเรียนคาบ3 ห้องประชุมคณะวิศวะ C206ธีรพจน์ เวศพันธุ์
09 ต.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากผู้สอนติดประชุม ย้ายไปเรียนคาบ3 ห้องประชุมคณะวิศวะ C206ธีรพจน์ เวศพันธุ์
09 ต.ค. 255708:3012:30สอนชดเชยวันที่ 6 ต.ค. 57 ไฟฟ้าดับจันทราภา พูลสนอง
03 ต.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากอาจารย์ต้องไปประชุมข้อสอบที่จุฬาสินิทรา สุขสวัสดิ์
13 ก.ย. 255712:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 30/8/2014 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง M214 เช่นเดิมต่อจากคาบ 1 ที่สอนช่วงเช้าฉัตรชัย ปวิตรวงศ์
04 ก.ย. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภารกิจต้องพานักศึกษาไปสำรวจข้อมูลในสถานประกอบการเพื่อนำมาประกอบการจัดทำโครงงานวิศวกรรมจรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
04 ก.ย. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภารกิจต้องพานักศึกษาไปสำรวจข้อมูลในสถานประกอบการเพื่อนำมาประกอบการจัดทำโครงงานวิศวกรรมจรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
04 ส.ค. 255708:3011:30กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ครั้งที่3/2557 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิกร โภคอุดม
02 ส.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศวรินธร บุญยะโรจน์
02 ส.ค. 255713:0016:00สอนชดเชยอาจารย์พิเศษนัดสอนชดเชยวันที่ 8 สิงหาคมศิริวรรณ ฉันเจริญ
28 ก.ค. 255712:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 14 ก.ค. 57สรณัฐ คำดี
26 ก.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากต้องเดินทางไปต่างประเทศวรินธร บุญยะโรจน์
26 ก.ค. 255713:0017:00สอนชดเชยชดเชยเนื่องจากงดสอนวันที่ 13 ก.คสุพิศ ปราณีตพลกรัง
24 ก.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน C426 เนื่องจากตรวจประกันคุณภาพคณะการบินธีรพจน์ เวศพันธุ์
24 ก.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากตรวจประกันคุณภาพคณะการบินธีรพจน์ เวศพันธุ์
21 ก.ค. 255712:3015:00สอนชดเชยเพื่อสอนชดเชยKai Yun Jiao
17 ก.ค. 255712:3015:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนยกเลิกการขอใช้ห้อง C426เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
17 ก.ค. 255712:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยรายวิชานิรภัยการบิน กลุ่มที่ 3 วันที่ 12 ก.ค. 57 โดยขอใช้ห้อง M315พิเศษ คณะการบิน
13 ก.ค. 255708:3018:30งดใช้ห้องเรียนงดสอน เนื่องจากนักศึกษาขออนุญาตลาเรียนบำรุง ตันจิตติวัฒน์
10 ก.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ ห้อง C 424 เวลา 12.30-15.30 น.จะจะสอนชดเชยภายหลังสัมฤทธิ์ ดำรงศิริ
27 มิ.ย. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน เนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจด่วนสินิทรา สุขสวัสดิ์
23 มิ.ย. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากนักศึกษายังเข้ารับการฝึกงานอยู่จนถึงวันที่ 27 มิ.ย. 57พงษ์ธิวา พงษ์พานิช
20 มิ.ย. 255712:3016:30กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ(การแต่งหน้าทำผม)ขอใช้ห้อง C426 หรือ C401อภิปราย ดวงน้อย
11 มิ.ย. 255708:3012:00ทั่วไปจัดสอบปลายภาค ป.ตรีสบก.
10 มิ.ย. 255708:3012:00ทั่วไปจัดสอบปลายภาค ป.ตรีสบก.
09 มิ.ย. 255708:3012:00ทั่วไปจัดสอบปลายภาค ป.ตรีสบก.
27 พ.ค. 255713:0017:30ประชุมต้องการจองห้อง C426 เพื่อการประชุมคณะศิลปศาสตร์วัลลภาภรณ์ สอนบุญตา
28 เม.ย. 255708:3011:30กิจกรรมC426พิชชา ใจสมคม
25 เม.ย. 255708:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C425 เนื่องจากอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมโรงแรมจึงขอห้องดังกล่าวเพื่ออบรมนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา
24 เม.ย. 255708:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C425 เนื่องจากอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมโรงแรมจึงขอห้องดังกล่าวเพื่ออบรมนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา
23 เม.ย. 255708:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C425 เนื่องจากอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมโรงแรมจึงขอห้องดังกล่าวเพื่ออบรมนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา
22 เม.ย. 255708:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C425 เนื่องจากอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมโรงแรมจึงขอห้องดังกล่าวเพื่ออบรมนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา
21 เม.ย. 255708:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C425 เนื่องจากอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมโรงแรมจึงขอห้องดังกล่าวเพื่ออบรมนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา
27 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชา 00428208 และ 00425208 งดใช้ห้องเรียน C 426 เนื่องจากปิดคอร์สเรียบร้อยพิมล จงวรนนท์
18 มี.ค. 255708:3010:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เนื่องจากนักศึกษามีกิจกรรมนอกสถานที่ศิริวรรณ ฉันเจริญ
16 มี.ค. 255715:3018:30สอนเพิ่มของจองห้องC426เพื่อสอนชดเชยรายบัญชีขั้นสูง1 เพื่อสอนเพิ่มวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
14 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เพื่องดสอนวิชา 00228533 การบัญชีต้นทุน 1 เนื่องจากผู้สอนต้องเข้าประชุมข้อสอบปลายภายภายนอกศิรประภา ศรีวิโรจน์
11 มี.ค. 255708:3010:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องตอนเช้า แต่ขอใช้ตอนบ่ายแทนศิริวรรณ ฉันเจริญ
09 มี.ค. 255715:3018:30สอนเพิ่มของจองห้องC426เพื่อสอนชดเชยรายบัญชีขั้นสูง1 เพื่อสอนเพิ่มวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
07 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เนื่องจากผู้สอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงงดสอนวิชา 00228533 การบัญชีต้นทุน 1ศิรประภา ศรีวิโรจน์
05 มี.ค. 255712:3015:30ทั่วไปเนื่องจากจะมีอาจารย์มานิเทศการสอนจึงเลื่อนจากวันศุกร์มาเรียนวันพูธ ห้อง C426สุชาดา เรืองแสงทองกุล
02 มี.ค. 255715:3118:31สอนเพิ่มของจองห้องC426เพื่อสอนชดเชยรายบัญชีขั้นสูง1 เพื่อสอนเพิ่มวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
26 ก.พ. 255713:3015:00ประชุมประชุม จัดสรรห้อง Lab Comฯ 1/2557สำนักบริการการศึกษา
25 ก.พ. 255708:3010:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนนักศึกจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอน จึงขอเลื่อนการบรรยายเป็นช่วงบ่ายศิริวรรณ ฉันเจริญ
25 ก.พ. 255713:3015:30สอนชดเชยนักศึกษาจัดกิจกรรมช่วงเช้า ขอเลื่อนบรรยายเป็นช่วงบ่ายศิริวรรณ ฉันเจริญ
23 ก.พ. 255715:3018:30สอนชดเชยของจองห้องC426เพื่อสอนชดเชยรายบัญชีขั้นสูง1 ในวันที่ 19 มกราคม 2557วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
16 ก.พ. 255715:3018:30สอนชดเชยของจองห้องC426เพื่อสอนชดเชยรายบัญชีขั้นสูง1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2556วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
13 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภารกิจการจัดทำแผน ห้อง C426พิมล จงวรนนท์
12 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติกรรมสัญญาอ.กิตติ ชยางคกูล
09 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนแจ้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ งดสอน และจะชดเชยในเดือนมรนาคมเนติภูมิ มายสุกล
25 ม.ค. 255712:0016:00งดใช้ห้องเรียนแจ้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ งดสอนและจะสอนชดเชยภายหลังกิตติพันธ์ เกียรติสุนทร
22 ม.ค. 255713:0017:00ประชุมขอจองห้อง c426 เพื่อใช้ในการประชุมคณะศิลปศาสตร์วัลลภาภรณ์ สอนบุญตา
21 ม.ค. 255710:3011:30สอนเพิ่มเนื่องจากวันอังคารเป็นวันหยุดราชการจึงต้องสอนเพิ่มเวลาและขอใช้ห้อง C426 เพื่อให้การสอนต่อเนื่องศิริวรรณ ฉันเจริญ
19 ม.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดธุระวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
17 ม.ค. 255715:3018:30สอนเพิ่มขอเป็นห้อง C426 ค่ะกัญจน์ณิชา โภคอุดม
15 ม.ค. 255712:3013:30กิจกรรมc426พิชชา ใจสมคม
08 ม.ค. 255712:3015:30กิจกรรมc426พิชชา ใจสมคม
02 ม.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดสอน เนื่องจากติดภารกิจ (ห้อง C 426)พิมล จงวรนนท์
29 ธ.ค. 255612:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดธุระวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
28 ธ.ค. 255612:0016:00งดใช้ห้องเรียนอ.พิเศษแจ้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ของดสอน28/12/2556และจะชดเชยภายหลังกิตติพันธ์ เกียรติสุนทร
25 ธ.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยในรายวิชาดังกล่าว ขอบคุณค่ะพิกุล บุณยรัตพันธุ์
20 ธ.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยขอจองห้อง C426 เพื่อชดเชยรายวิชาสถิติการบินกลุ่มที่ 2 ที่ตรงกับวันหยุดวันที่ 30 ธันวาคม 2556เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
18 ธ.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยในรายวิชาดังกล่าว ขอบคุณค่ะพิกุล บุณยรัตพันธุ์
09 ธ.ค. 255612:3015:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ผู้ปกครองของนักศึกษาจีน จึงยังไม่อนุญาตให้นักศึกษากลับมาเรียน จึงของดการเรียนการสอนสุจิตรา จำนงอุดม
06 ธ.ค. 255608:3011:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้อง C426 เนื่องจากติดภาระกิจจึงงดสอนรายวิชา 00228533 การบัญชีต้นทุนศิรประภา ศรีวิโรจน์
01 ธ.ค. 255608:3017:30ทั่วไปขอห้อง C 426 หลักสูตร LL.M ทำการเปิดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
07 ต.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 คาบ 1 เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 00237521 ทฤษฎีการบัญชี (แทนการงด วันที่7/10/56 คาบ2)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
02 ต.ค. 255613:0016:00ประชุมประชุมคณะกรรมการชั้นปี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
25 ก.ย. 255613:3017:00ประชุมประชุมเกี่ยวกับวิชาการอ.บัณฑิต รัตนไตร
24 ก.ย. 255612:3015:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียนเนื่อกจากติดประชุมการพิจารณาข้อสอบภายนอกสาขาวิชาการตลาดปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
18 ก.ย. 255612:3016:00กิจกรรมขอห้อง C426 เนื่องจากจใช้ในการสัมภาษณ์การประเมินคุรภาพภายในพิมล จงวรนนท์
24 ส.ค. 255609:0011:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียนเนื่อกจากติดประชุมการพิจารณาข้อสอบภายนอกสาขาวิชาการตลาดปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
02 ส.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 สอนชดเชยวิชาการวางแผนกำไรและการควบคุม(แทนการงดสอนเมื่อวันที่ 11-7-56)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
01 ส.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้องเรียนเพื่อสอนชดเชยเนื่องจากวันหยุดอาสาฬหบูชากรีฑา ไขแสง
26 ก.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยจากวันหยุดเข้าพรรษาที่ 23กค56 คาบที่ 2สาวิตรี สันติพิริยพร
19 ก.ค. 255612:3015:30สอนชดเชยขอจองห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยรายวิชาบัญชีขั้นต้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์
17 ก.ค. 255612:3015:30กิจกรรมขอใช้ห้อง C425 เพื่อลงมติกิจกรรมชมรมมัคคุเทศก์ลัดดาวรรณ ทองใบ
30 พ.ค. 255612:0016:00กิจกรรมกิจกรรมสบก.
23 พ.ค. 255612:0016:00กิจกรรมกิจกรรมสบก.
22 พ.ค. 255608:3012:00ทั่วไปขอใช้ห้อง C426 สำหรับสอบสัมมนานักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลกิตติเชษฐ์ นนทะสุด
16 พ.ค. 255612:0016:00กิจกรรมกิจกรรมสบก.
09 พ.ค. 255612:0016:00กิจกรรมกิจกรรมสบก.
02 พ.ค. 255612:0016:00กิจกรรมกิจกรรมสบก.
03 มี.ค. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้องเพื่อสอนเพ่ิิ่มวิชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
03 มี.ค. 255612:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ขอขกเลิกการใ้ช้ห้องในวันที่ 3 มีนาคม 2556 และจะสอนชดเชยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
01 มี.ค. 255615:0017:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 25 ห้องอะไรก็ได้ครับสรณัฐ คำดี
24 ก.พ. 255608:3011:30สอนชดเชยขอจองห้อง C 426 เพื่อสอนชดเชยในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ที่งดสอนในวันที่ 3 มีนาคม 2556วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
20 ก.พ. 255613:0014:30กิจกรรมขอให้ห้องC424เพื่อจะสรุปผลการดำเนินงานฝึกภาคปฏิบัติการศึกษานอกสถานที่ลัดดาวรรณ ทองใบ
17 ก.พ. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C 426 เพื่อสอนเพิ่มในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
17 ก.พ. 255612:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนขอยกเลิกการใช้ห้องเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 เนื่องจากนักศึกษาไปเข้าค่ายของมหาวิทยาลัยวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
10 ก.พ. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C 426 เพื่อสอนเพิ่มในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
06 ก.พ. 255613:0017:00กิจกรรมกิจกรรมซ้อม การว่าความและศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ ปี 4 ขออนุญาตใช้ห้อง C 425ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
27 ม.ค. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
20 ม.ค. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
13 ม.ค. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
06 ม.ค. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
16 ธ.ค. 255508:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
15 ธ.ค. 255512:0015:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 สอนเพิ่มวิชา 00227502 การบัญชีต้นทุนศิรประภา ศรีวิโรจน์
13 ธ.ค. 255517:0018:00สอนชดเชยขอห้องC426 เพื่อสอนต่อคาบ3กรรณิกา ลมูลพักตร์
11 ธ.ค. 255515:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันที่ 26 พฤศจิกายน (อ. ธนิศร์)
09 ธ.ค. 255508:3011:30สอนเพิ่มขอจองห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มรายวชาการบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
06 ธ.ค. 255517:0018:00สอนชดเชยขอห้อง C426 เพื่อสอนต่อเนื่องจากคาบ3กรรณิกา ลมูลพักตร์
16 ก.ย. 255508:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยในวันที่ 2 กันยายน 2555 เนื่องจากนักศึกษาไปแข่งขัน young financial ขอห้อง C426วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
09 ก.ย. 255508:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันหยุดที่ 12 สิงหาคม 2555 ขอห้อง C426 ค่ะวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
02 ก.ย. 255512:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเนื่องจากนักศึกษาจะไปแข่งขัน young financialวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
12 ส.ค. 255512:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเนื่องในวันหยุดวันแม่วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
19 ก.ค. 255512:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง เนื่องจากผู้สอนไปรับพระราชทานปริญญาบัตรสุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
15 ก.ค. 255508:3012:00สอนชดเชยขอจองห้องเรียน C426 เพื่อสอนชดเชย รายวิชา วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 55อาทิตย์ ปุญญกันต์
15 ก.ค. 255512:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่้องด้วยอาจารย์ติดภาระกิจวราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
20 มิ.ย. 255513:0016:00ประชุมC426 สำหรับประชุมประกันคุณภาพของคณะนิกร เทพทอง
17 มิ.ย. 255508:3011:30สอนชดเชยขอจองห้องเรียน C426 เพื่อสอนชดเชย รายวิชา วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิย.55อาทิตย์ ปุญญกันต์
17 มิ.ย. 255512:3016:30สอนชดเชยขอจองห้องเรียน C426 เพื่อสอนชดเชย รายวิชา การควบคุมน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิย.55อาทิตย์ ปุญญกันต์
06 มิ.ย. 255513:0017:00ทั่วไปขอใช้ห้องจำนวน 4 ห้อง (C426) สำหรับสัมนานักศึกษาฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขาวิชา สาขาวิชาละห้องกิตติเชษฐ์ นนทะสุด
25 มี.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 1 เม.ย.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
25 มี.ค. 255515:0018:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 มี.ค. 255508:3011:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนยกเลิกการขอใช้ห้อง C426 เนื่องจากทางคณะขอนำนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมโครงการที่อ่าวมะนาววราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 มี.ค. 255508:3111:31สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 4 มี.ค.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 มี.ค. 255512:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนยกเลิกการขอใช้ห้อง C426 เนื่องจากทางคณะขอนำนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมโครงการที่อ่าวมะนาววราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 มี.ค. 255515:0018:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนยกเลิกการขอใช้ห้อง C426 เนื่องจากทางคณะขอนำนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมโครงการที่อ่าวมะนาววราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
18 มี.ค. 255515:0118:01สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
16 มี.ค. 255512:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน C426 เนื่องจากติดภารกิจภาวดี ดีพึ่งตน
11 มี.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 26 ก.พ.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
11 มี.ค. 255515:0018:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
29 ม.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 19 ก.พ.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
29 ม.ค. 255515:0018:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
22 ม.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 12 ก.พ.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
22 ม.ค. 255515:0017:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนเพิ่มวิชา 00237510 การบัญชีขั้นสูง 1วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
15 ม.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยวิชาการบัญชีขั้นสูง 1(แทนการงดสอนวันที่ 5 ก.พ.55)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
08 ม.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยช่วงสอบมิดเทอมที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ศุภิกา กมลนาวิน
18 ก.ย. 255408:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง C426 เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 00247511/00277592 การบัญชีขั้นสูง 2/การบัญชีขั้นสูงพิเศษ (แทนการงดสอนวันที่ 3/7/54)วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
16 ก.ย. 255412:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน C426 เนื่องจากติดภารกิจภาวดี ดีพึ่งตน
16 ก.ย. 255415:0018:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน C426 เนื่องจากติดภารกิจภาวดี ดีพึ่งตน
04 ก.ย. 255408:3011:30สอนเพิ่มขอห้องตึก C ถ้าเป็นไปได้ครับธนิศร์ บุญสม
24 ส.ค. 255413:0016:30ทั่วไปประชุมประจำเดือนฯ คณะศิลปศาสตร์เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
06 ก.ค. 255413:0015:00กิจกรรมประชุมกิจกรรมนักศึกษา (ขอห้อง C426 หรือ C425)จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
03 ก.ค. 255412:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เนื่องจากงดสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2/การบัญชีขั้นสูงพิเศษ ในวันที่ 3/7/54วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
01 ก.ค. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภารกิจMohsen Hatami
08 มิ.ย. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียน C426 วันที่ 8/06/54 วิชา 00237307การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เนื่องจากอาจารวิภาดา กิจแก้วกานต์
29 มี.ค. 255408:3011:30ทั่วไปขอใช้ห้อง C 426 สอนรายวิชา 00007124 ภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1 ตลอดภาคฤดูร้อน 53 ในวันอังคาร กับวันพฤหัสบดีเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
19 ก.พ. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนได้สอนชดเชยแล้วสมนึก พึ่งพวก
19 ก.พ. 255415:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 12 ก.พ.54ทินพล หวังเจริญสุข
08 ก.พ. 255409:3012:00ทั่วไปสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกงาน ห้องC426วิลาวัณย์ พึ่งตัว
05 ก.พ. 255412:0015:00งดใช้ห้องเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษาภาคเหนือพีรพล ส่งนุ้ย
01 ก.พ. 255409:3012:00ทั่วไปสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกงาน ห้องC426วิลาวัณย์ พึ่งตัว
25 ม.ค. 255409:3012:00ทั่วไปสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกงาน ห้องC426วิลาวัณย์ พึ่งตัว
18 ม.ค. 255409:3012:00ทั่วไปสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกงาน ห้องC426วิลาวัณย์ พึ่งตัว
16 ธ.ค. 255315:0018:00สอนเพิ่มเพื่อสอนให้ครบ 15 ครั้งสุมาลี สมนึก
15 ธ.ค. 255312:3014:00กิจกรรมนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค (ขอห้องตืก C ชั้น 4 )จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
09 ธ.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยในวันที่ 6 ธันวา วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ขอห้อง M310 ***พุดกรอง พันธุ์ทอง
01 ธ.ค. 255312:0014:00กิจกรรมขอใช้ห้องC426 ในการมอบหมายงานประชุมชี้แจงการออกทริปลัดดาวรรณ ทองใบ
30 พ.ย. 255308:3012:00สอนเพิ่มสอนเพิ่ม เนื่องจากมีการงดธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
20 พ.ย. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้เฉพาะวันที่ 20 พ.ย.53 เท่านั้น จะขอใช้ห้องสอนชดเชยต่อไปพีรพล ส่งนุ้ย
08 พ.ย. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียน C426 ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2553วไลรัตน์ ยุทธศิลป์
06 พ.ย. 255308:3011:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนอ.กนก (อาจารย์พิเศษ) ขอยกเลิกใช้ห้อง C426 ตลอดทั้งเทอมและขอใช้ห้อง A307 ตลอดทั้งเทอมในรายวิชาดังกล่าวลำยอง แสนทวี
08 ก.ย. 255313:0015:00ประชุมจองห้อง c426 เพื่อนัดประชุมนักศึกษาจีนเรื่องการลงทะเบียนเรียนขจิตา ศรีพุ่ม
04 ก.ย. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภารกิจPhiphat Vorapipat
02 ก.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 โดยขอใช้ห้อง C305เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
26 ส.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นวันแม่แห่งชาติ ขอใช้ห้อง C426 นะคะเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
19 ส.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยชดเชยวันที่ 12ส.ค.53 และขอใช้ห้อง M313/ Thanks/nukสมนึก พึ่งพวก
18 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.53 ดังนั้นขอห้อง C425ลัดดาวรรณ ทองใบ
06 ส.ค. 255315:0018:00งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภาระกิจภาวดี ดีพึ่งตน
03 ก.ค. 255313:0015:00สอนชดเชยงดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 53 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 53 แทน (อาจารย์พิเศษ)รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
01 ก.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยเนื่องจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นักศึกษาไม่ได้เข้าเรียนอุษารดี พยนต์ศิริ
28 มิ.ย. 255315:0017:00งดใช้ห้องเรียนงดสอนเพื่อให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดจันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
24 มิ.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยเนื่องจากผู้สอนป่วย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553รัชรินทร์ แสงอรุณ
07 มิ.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาการดำเนินธุรกิจในเอเซียจากวันที่ 24 พ.ค.ที่งดสอนไป ***รบกวนขอห้องS107***พุดกรอง พันธุ์ทอง
29 พ.ค. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนผู้สอนติดภารกิจพิมล จงวรนนท์
20 พ.ค. 255308:3016:30ทั่วไปสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กลุ่มที่สอง)ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
03 พ.ค. 255312:0014:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯแทนในวันดังกล่าวเกษรา วรนาถจินดา
29 เม.ย. 255308:3010:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯแทนในวันดังกล่าวเกษรา วรนาถจินดา
22 เม.ย. 255312:0015:00สอนเพิ่มการสอนแบบ PBLกัลยา ศารทูลทัต
19 เม.ย. 255308:0011:30ทั่วไปรายงานตัวนักศึกษาสัมฤทธิบัตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์)สบก.
08 เม.ย. 255312:0015:00สอนเพิ่มการสอนแบบ PBLกัลยา ศารทูลทัต
07 เม.ย. 255313:0017:00ประชุมประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์คุณอัมพร ปานจำรูญ
25 มี.ค. 255312:0015:00สอนเพิ่มการสอนแบบ PBLกัลยา ศารทูลทัต
20 ก.พ. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เนื่องจาก LCD มีปัญหาในการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนบุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
13 ก.พ. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 เนื่องจาก LCD มีปัญหาในการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนบุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
16 ม.ค. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง C426 วิชา การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
09 ม.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยงดสอนเนื่องจากติดภารกิจในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553ปวรัชญ์ เอี่ยมโสภณ
11 ธ.ค. 255212:0014:00งดใช้ห้องเรียนC426สุกิจ อยู่ในธรรม
11 พ.ย. 255208:3011:30ทั่วไปมนุษย์กับการใช้เหตุผลอ.วันดี
28 ต.ค. 255213:0014:30ทั่วไปประชุมอ.สกิจ
18 ก.ย. 255212:0013:30งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 3อ.เอกวิทย์
18 ก.ย. 255215:0018:00ทั่วไปการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรอ.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
10 ก.ย. 255215:0018:00งดใช้ห้องเรียน00930215 การบัญชีเพื่อการจัดการอาจารย์ศิรประภา ศรีวิโรจน์
04 ก.ย. 255213:3015:00ทั่วไปภาษาอังกฤษ 3อ.เอกวิทย์
11 ส.ค. 255213:3015:00งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 2อ.อุบลรัตน์
07 ส.ค. 255215:3018:30งดใช้ห้องเรียนการจัดโครงการความร่วมมือฯอ.สุคนทิพย์
04 ส.ค. 255213:3015:00งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 2อ.อุบลรัตน์
15 ก.ค. 255212:0015:00ทั่วไปทักษะการคิดอ.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
10 มิ.ย. 255213:0015:00ทั่วไปปฐมนิเทศผู้ปกครองนศ.ใหม่ คณะนิเทศฯอ.ครรชิต(จองโดยสุพัตรา)
13 พ.ค. 255212:0016:00ทั่วไปกิจกรรมสันทนาการอ.ชุติพนธ์
04 พ.ค. 255212:0016:00กิจกรรมสอนนักศึกษาร้องเพลงมหาวมิยาลัยอ.ชีวิน (จองโดยสุพัตรา)
29 เม.ย. 255212:0016:30สอนเพิ่ม0430231 กฎหมายลักษณะตราสารเปลี่ยนมืออ.สุกิจ (จองโดยสุพัตรา)
27 มี.ค. 255213:0016:00ทั่วไปสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ฯอ.สายสุนีย์
24 มี.ค. 255208:3015:00ทั่วไปโครงงานคอมพิวเตอร์อ.สายสุนีย์
13 มี.ค. 255208:3016:30ทั่วไปสอบโครงงานคอมฯอ.สายสุนีย์
12 มี.ค. 255208:3017:00ทั่วไปโครงงานคอมฯอ.สายสุนีย์
07 มี.ค. 255208:3017:30ทั่วไปโครงงานคอมพิวเตอร์อ.สายสุนีย์
11 ก.พ. 255213:3015:00กิจกรรมประชุมกิจกรรมนักศึกษาอ.จันทร์เพ็ญ (ทำโดยสุพัตรา)
03 ก.พ. 255217:0020:00งดใช้ห้องเรียนกฎหมายลักษณะละเมิดอ.สุกิจ (ทำโดยสุพัตรา)
25 ม.ค. 255208:3011:30งดใช้ห้องเรียน0541006 การเขียนเบิ้องต้นฯอ.ลำยอง(ทำโดยสุพัตรา)
18 ม.ค. 255208:3011:30งดใช้ห้องเรียน0541006 การเขียนเบิ้องต้นฯอ.ลำยอง(ทำโดยสุพัตรา)
21 ธ.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียน0541006 การเขียนเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์(ค้นคว้าห้องสมุด)อ.ลำยอง (ทำโดยสุพัตรา)
16 ธ.ค. 255108:3012:00กิจกรรม0540823 หัวข้อพิเศษทางรปศ. sec 1อ.อรอนงค์(จองโดยสุพัตรา)
14 ธ.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียน0541006 การเขียนเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์(ค้นคว้าห้องสมุด)อ.ลำยอง (ทำโดยสุพัตรา)
09 ธ.ค. 255117:0020:00งดใช้ห้องเรียนวิชากฎหมายลักษณะละเมิดอ.สุกิจ
30 พ.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชาการเขียนเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์อ.ลำยอง (ทำโดยสุพัตรา)
23 พ.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชาการเขียนเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์อ.ลำยอง(ทำโดยสุพัตรา)
19 พ.ย. 255113:0016:00สอนเพิ่ม00617005 International BusinessDr. Salil
18 พ.ย. 255109:0012:00สอนเพิ่ม00617005 International BusinessDr. Salil
16 พ.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชาการเขียนเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์อ.ลำยอง (ทำโดยสุพัตรา)
06 พ.ย. 255115:0016:30Study(ตามตารางเรียน)0540823 หัวข้อพิเศษทาง รปศ.อ.อรอนงค์ (จองโดยสุพัตรา)
29 ต.ค. 255113:0014:30ทั่วไปปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานคอมฯอ.สายสุนีย์
16 ต.ค. 255109:0016:00ทั่วไปวิศวฯอ.อติกร
10 ต.ค. 255109:0016:30สอนเพิ่มสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอ.อติกร เสรีพัฒนานนท์
08 ต.ค. 255109:0017:00กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงปรัชญาอ.เสกสรร มธุลาภรังสรรค์
19 ก.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์วิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์
17 ก.ย. 255115:0016:00สอนเพิ่ม00527311 English listening Skillsอ.ศิริวิจิตร ทำการโดย ภัททิรา
12 ก.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์อ.สมชาย (ทำโดยสุพัตรา)
10 ก.ย. 255115:0018:00สอนชดเชย00007117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ.ขจิตา ทำการโดย ภัททิรา
05 ก.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์อ.สมชาย (ทำโดยสุพัตรา)
03 ก.ย. 255115:0018:00Study(ตามตารางเรียน)วิชา 0335402 (ปรับปรุงห้องเดิม)อ.ครรชิต (ทำโดยสุพัตรา)
01 ก.ย. 255112:0015:00งดใช้ห้องเรียน0230338 การบัญชีภาษีอากรอาจารย์บุณยวีร์ โชคประเสริฐ
29 ส.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์อ.สมชาย (ทำโดยสุพัตรา)
22 ส.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์,นิติเวชวิทยาศาสตร์อ.สมชาย (ทำโดยสุพัตรา)
15 ส.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียนวิชานิติเวชศาสตร์อ.วรนิต(ทำโดยสุพัตรา)
15 ส.ค. 255109:0011:00สอนเพิ่มวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศอ.จันทร์เพ็ญ(ทำโดยสุพัตรา)
03 ส.ค. 255109:3012:00ประชุมเตรียมงานไหว้ครูกฎหมายอ.ณิชาภา (ทำโดยสุพัตรา)
06 ก.ค. 255108:3011:30สอนชดเชย00527303 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1ภัชฎาภรณ์ เพ็ญสมบูรณ์
15 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
13 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
12 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
08 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
06 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
29 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
28 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
24 เม.ย. 255108:3011:30ทั่วไปจัดสอบกลางภาค 3/50สุชานันท์
24 เม.ย. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
22 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
21 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00117201สบก.92
21 ธ.ค. 255008:3016:30Exam( ตามตารางสอบ)0540823อ.อรอนงค์
20 ธ.ค. 255008:3016:30Exam( ตามตารางสอบ)0540823อ.อรอนงค์
17 ธ.ค. 255008:3016:30Exam( ตามตารางสอบ)0540823อ.อรอนงค์
12 ธ.ค. 255015:0018:00สอนชดเชย0520210อ.พรพิศ
29 ส.ค. 255013:0016:00กิจกรรม0345414/0350407อ.จิณณ์นภัส
15 ส.ค. 255015:0018:00สอนชดเชย0220238อ.ศศิรดา
15 มิ.ย. 255013:3017:30สอนชดเชยอ.กฤษณะอ.กฤษณะ
11 ม.ค. 255015:0018:00ทั่วไปงดใช้ห้อง ย้ายไปสอน C606อ.อดุลย์
28 พ.ย. 254916:0019:00สอนชดเชย0230243อ.จารุณี
27 พ.ย. 254916:3019:30สอนชดเชย0230243อ.จารุณี
23 พ.ย. 254915:0016:00ประชุมประชุมอ.พิมล
19 พ.ย. 254908:3015:00สอนเพิ่ม0631643/0610231Mr.Meal Samuel Mannas
12 พ.ย. 254908:3015:00สอนเพิ่ม0631643/0610231Mr.Neal Samuel Mannas
04 ก.ค. 254909:0012:00ทั่วไปงดสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองอ.ศารฑูล สันติวาสะ
22 มิ.ย. 254909:0011:00ทั่วไปงดสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
25 พ.ค. 254909:0016:00ทั่วไปนักศึกษารหัส 49 พบอาจารย์ที่ปรึกษาอ.สราวุธ นนทะสุด
05 เม.ย. 254908:3012:00ทั่วไปนักศึกษาฝึกงานพบ อ.ที่ปรึกษาอ.อรอนงค์ ซ้ายโพธิ์กลาง
28 ก.พ. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 ก.พ. 254913:0016:00สอนชดเชยวิชา 0240815อ.อำพล
25 ก.พ. 254909:0016:00สอนเพิ่มวิชา 0410235อ.นฤมล
24 ก.พ. 254913:0015:00สอนเพิ่มนิเทศอ.ดรุษ
21 ก.พ. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 ก.พ. 254909:0016:00สอนเพิ่มวิชา 0410235อ.นฤมล
17 ก.พ. 254908:3011:30สอนเพิ่มวิชา 0541009อ.ปวีณา
14 ก.พ. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
07 ก.พ. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
04 ก.พ. 254909:0015:00สอนเพิ่มวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอ.พิทักษ์
31 ม.ค. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 ม.ค. 254909:0016:00สอนเพิ่มวิชา 0430206อ.พิทักษ์
24 ม.ค. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 ม.ค. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 ม.ค. 254914:0016:00สอนเพิ่มวิชา กฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งอ.อดุลย์
10 ม.ค. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
03 ม.ค. 254915:0016:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป 2คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 พ.ย. 254812:0015:00ทั่วไปงดสอน 0521411อ.กุณฑิญา
23 ก.ย. 254808:3011:30ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
23 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
20 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
16 ก.ย. 254808:3011:30ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
16 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
13 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
09 ก.ย. 254808:3011:30ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
09 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
06 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
03 ก.ย. 254809:0012:00สอนชดเชยวิชา 0335308อ.อนันธนิต
02 ก.ย. 254808:3011:30ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
02 ก.ย. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
30 ส.ค. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
27 ส.ค. 254809:0012:00สอนชดเชยวิชา 0335308อ.อพันธ์สนิต
26 ส.ค. 254808:3011:30ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
26 ส.ค. 254815:0018:00ทั่วไปติว นศ. ปี 1 วิศวฯอ.จิตลดา
05 ก.ค. 254808:3012:00ประชุมประชุมคณะวิศวฯอ.นิกร
12 มิ.ย. 254808:3018:00ทั่วไปประชุมลงทะเบียนอ.อรอุมา
11 มิ.ย. 254808:3018:00สอนเพิ่มประชุมลงทะเบียนอ.อรอุมา
01 มิ.ย. 254809:0012:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
31 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
30 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
27 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
26 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
25 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
24 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
20 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
19 พ.ค. 254809:0012:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
18 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
17 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
16 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
13 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
12 พ.ค. 254809:0016:00สอนเพิ่มเรียนปรับพื้นวิศวฯอ.จิตรลดา
11 พ.ค. 254809:0012:00สอนเพิ่มสอบ pre-testอ.จิตรลดา
22 เม.ย. 254808:3012:00สอนเพิ่มนศ. พบอาจารย์ที่ปรึกษาอ.อรอนงค์
01 เม.ย. 254808:3012:00สอนเพิ่มนศ. พบอาจารย์ที่ปรึกษาอ.อรอนงค์
31 มี.ค. 254808:3016:30สอนเพิ่มจัดสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นอกตาราง)อ.คณะวิศว
01 มี.ค. 254812:0016:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0430206อ.ปราโมทย์
22 ก.พ. 254810:0016:00สอนชดเชยสอนเพิ่มกฎหมายเศรษฐกิจอ.กมลินทร์
21 ก.พ. 254811:0014:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0410235อ.วีรพงษ์
31 ม.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010128อ.ธันยนันท์
18 ม.ค. 254808:0017:00สอนเพิ่มกิจกรรมอารยธรรมไทยอ.นิชาภา
16 ม.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0210201อ.ลาวัลย์
15 ม.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0210201อ.ลาวัลย์
05 ม.ค. 254808:3011:30ทั่วไป0010137กตัญชลี
14 ธ.ค. 254708:3011:30ทั่วไป0220238บัณฑิต
09 ธ.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0210234อ.กันต์ฤทัย
08 ธ.ค. 254713:0016:00สอนเพิ่มประชุม นศ. ปี 1อ.ปฎิภาน
07 ธ.ค. 254710:0012:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0430213อ.กมลินทร์
02 ธ.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0210234อ.กันต์ฤทัย
01 ธ.ค. 254712:0013:30สอนเพิ่มประชุมวางแผนโครงงานอ.นิกร
01 ต.ค. 254715:0018:00สอนเพิ่มโครงการสอนเสริม 0010119อ.ธันยนันท์
28 ก.ย. 254715:0016:00สอนเพิ่มติวเสริมชมรมวิชาการอ.อติกร
27 ก.ย. 254713:0016:00สอนชดเชยสอนเพิ่มกฎหมาบลักษณะบุคคลอ.สุกิจ
24 ก.ย. 254715:0018:00สอนเพิ่มโครงการสอนเสริม 0010119อ.ธันยนันท์
19 ก.ย. 254709:0016:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0440202อ.สมบัติ
17 ก.ย. 254715:0018:00สอนเพิ่มโครงการสอนเสริม 0010119อ.ธันยนันท์
14 ก.ย. 254715:0016:00สอนเพิ่มติวเสริมชมรมวิชาการอ.อติกร
10 ก.ย. 254715:0018:00สอนเพิ่มโครงการสอนเสริม 0010119อ.ธันยนันท์
03 ก.ย. 254715:0018:00สอนเพิ่มโครงการสอนเสริม 0010119อ.ธันยนันท์
02 ก.ย. 254709:0012:00ทั่วไป0124713อ.วีรพันธุ์
30 ส.ค. 254716:0018:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0430204อ.ธนา
27 ส.ค. 254715:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชย0111101อ.ธันยนันท์
26 ส.ค. 254708:3011:30ทั่วไป0420233อ.กิตติ
23 ส.ค. 254716:0018:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0430204อ.ธนา
22 ส.ค. 254709:0016:30ทั่วไปกฎหมายลักษณะพยานอ.ปรีชา
18 ส.ค. 254713:0016:00สอนเพิ่มโครงการเพื่อนร่วมทางอ.สุกิจ
16 ส.ค. 254716:0018:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0430204อ.ธนา
25 ก.ค. 254712:0015:00สอนเพิ่ม0230212การวิเคราะห์เชิงปริมาณคณิตา เพ็ชรัตน์
25 ก.ค. 254715:0018:00สอนเพิ่มสอนชดเชย0010129อ.ธันยนันท์
22 ก.ค. 254710:0012:00สอนชดเชยสอนเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนอ.กมลินทร์
21 ก.ค. 254715:0018:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0111502อ.สมหญิง
15 ก.ค. 254709:0011:00สอนเพิ่มสอบย่อยการเงินธุรกิจอ.สมร
04 ก.ค. 254710:0012:00สอนเพิ่มประชุมนักศึกษาใหม่อ.นูรมี
18 มิ.ย. 254712:0018:00สอนเพิ่มประชุมวิศวฯอ.นิกร
05 มิ.ย. 254708:3016:30สอนเพิ่มประชุมฝึกงานอ.นิกร
20 พ.ค. 254708:3018:00สอนชดเชย0440305 0010129อ.ธันยนันท์
19 พ.ค. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
16 พ.ค. 254712:0017:00สอนเพิ่มกิจกรรมรับน้องอ.นิกร
12 พ.ค. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
05 พ.ค. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
30 เม.ย. 254713:0015:00สอนชดเชยสอนเพิ่มอ.พร
28 เม.ย. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
21 เม.ย. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
14 เม.ย. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
07 เม.ย. 254712:3015:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0231814อ.สุมน นนทโกวิท (วันชัย) 5/4/2547
04 ก.พ. 254712:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย SMEsอ.สุจินดา
28 ม.ค. 254718:0021:00สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาหลักการตลาดอ.สิริกร
14 ม.ค. 254712:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาขนส่งระหว่างประเทศอ.อินทิรา
17 ธ.ค. 254612:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาSMEsอ.สุจินดา
04 ธ.ค. 254616:3018:00สอนชดเชยสอนชดเชย วิชาการเงินธุรกิจอ.สมร
04 ต.ค. 254615:0018:00สอนชดเชยชดเชยการบริการธุรกิจการบินอ.พฤนท์
19 มิ.ย. 254617:0019:00ทั่วไปประชุมคณะทำงานกิจกรรมอ.อภิปราย
13 มิ.ย. 254608:3016:30ทั่วไปลงทะเบียนนักศึกษาคณะบริหารอ.บัณฑิต
12 มิ.ย. 254608:3016:30ทั่วไปลงทะเบียนนักศึกษาคณะบริหารอ.บัณฑิต
11 มิ.ย. 254608:3016:30ทั่วไปลงทะเบียนนักศึกษาคณะบริหารอ.บัณฑิต
23 มี.ค. 254609:0012:30ทั่วไปสอบเข้าศึกษาปริญญาโทอ.ธรรมรัตน์
20 ก.พ. 254615:0016:30ทั่วไปติวนักศึกษาชั้นปีที่ 2Mr.Paul
28 ม.ค. 254618:0021:00สอนชดเชยภาษาอังกฤษมูลฐาน2อ.กฤษณะ
14 ม.ค. 254608:3011:30สอนชดเชยการสื่อข่าวและการรายงานข่าวๆอ.ธีรารักษ์
06 ต.ค. 254509:0012:00สอนชดเชย663004,773001MBA
06 ต.ค. 254513:3016:30สอนชดเชย663004,773001MBA
05 ต.ค. 254509:0012:00สอนชดเชย663006MBA
05 ต.ค. 254513:3016:30สอนชดเชย663006MBA
04 ต.ค. 254509:0011:00สอนเพิ่มพื้นฐานวิศวกรรมอ.รัชนีวรรณ
03 ต.ค. 254508:3011:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าอ.วีรพันธุ์
03 ต.ค. 254512:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยการบัญชีขั้นต้นอ.กาญจนา
01 ต.ค. 254508:3010:00สอนชดเชยภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ.จารึก
29 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663004,773001MBA
29 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663004,773001MBA
28 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663006MBA
28 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663006MBA
28 ก.ย. 254517:0021:00ทั่วไปสอบโครงงานอุตสาหการอาจารย์ศุภนิจ
27 ก.ย. 254510:3011:30สอนเพิ่ม0010131(เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)อ.ภารดี
27 ก.ย. 254515:0018:00สอนเพิ่มกฎหมายภาษีอากรอ.ชัชวาล
26 ก.ย. 254508:3011:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าอ.วีรพันธุ์
26 ก.ย. 254512:0015:00สอนชดเชย0230601:International Businessอินทิรา
26 ก.ย. 254515:0018:00สอนเพิ่มทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์อ.กฤษฎา
24 ก.ย. 254508:3010:00สอนชดเชยสอนชดเชยภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ.จารึก
22 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663004,773001MBA
22 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663004,773001MBA
21 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663006MBA
21 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663006MBA
20 ก.ย. 254508:0012:00สอนเพิ่มการพูดเพื่อการสื่อสารอ.ทัศไนย
19 ก.ย. 254508:3011:30สอนเพิ่มคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าอ.วีรพันธุ์
19 ก.ย. 254515:0018:00สอนเพิ่มกฎหมายภาษีอากรอ.ชัชวาล
15 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663004,773001MBA
15 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663004,773001MBA
14 ก.ย. 254509:0012:00สอนชดเชย663006MBA
14 ก.ย. 254513:3016:30สอนชดเชย663006MBA
12 ก.ย. 254508:3011:30ทั่วไปคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟ้ฟ้า 1อ.วีรพันธุ์
12 ก.ย. 254513:0017:00สอนเพิ่มภาษาฝรั่งเศษ 3อ.จุไรลักษณ์
06 ก.ย. 254508:3011:30ทั่วไปแรงงานสัมพันธ์อ.วรรณนิดา
05 ก.ย. 254509:0012:00สอนเพิ่มคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้านายวีรพันธุ์
30 ส.ค. 254509:0012:00ทั่วไปประชุมบัณฑิตวิทยาลัยน.ส.กนกวรรณ
29 ส.ค. 254509:0012:00ทั่วไปคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าอ.วีรพันธุ์
17 ส.ค. 254518:0021:00สอนเพิ่มสอนเพิ่ม 0122602อ.วีรพันธุ์
16 ส.ค. 254508:3011:30ทั่วไปสอนชดเชยอ.ทัศไนย
15 ส.ค. 254508:3011:30ทั่วไปสอนเพิ่ม 0122602อ.วีรพันธ์
15 ส.ค. 254512:0015:00ทั่วไปสอนเพิ่ม Data Structureอ.อภันตรี ศรีสุระ
09 ส.ค. 254516:0017:30สอนเพิ่มFundamental English Iอ.ชมพูนุท สินธุรัตน์
08 ส.ค. 254509:0012:00สอนเพิ่มสอนชดเชย เรื่อง สัมมนาการจัดการอ.วรรณนิดา วิทยากุล
01 ส.ค. 254508:3016:30ทั่วไปสอนชดเชย 0230311อ.กาญจนา
30 ก.ค. 254513:3015:00ทั่วไปสอนชดเชย 0010102อ.ภาวนา
27 ก.ค. 254509:0013:00ทั่วไปสอนเพิ่ม 0520312อ.สุนิสา
23 ก.ค. 254513:3015:00ทั่วไปสอนชดเชยื 0010102อ.ภาวนา
12 ก.ค. 254508:3010:00ทั่วไปสอนชดเชยอ.ชมพูนุช
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]