เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ21 พ.ค. 256127 พ.ค. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ21 พ.ค. 256127 พ.ค. 2561
  -  วันชำระเงินตามปกติ21 พ.ค. 256127 พ.ค. 2561
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร21 พ.ค. 256127 พ.ค. 2561
  -  วันเปิดภาคการศึกษา28 พ.ค. 256128 พ.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 พ.ค. 25614 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา28 พ.ค. 25614 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 พ.ค. 25614 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม28 พ.ค. 25614 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ค. 25614 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )5 มิ.ย. 256129 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา11 มิ.ย. 256122 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 ก.ค. 256113 ก.ค. 2561
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา13 ก.ค. 256113 ก.ค. 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: