เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ11 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 2560
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ11 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 2560
  -  วันชำระเงินตามปกติ11 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 2560
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร11 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 2560
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)25 ธ.ค. 25607 ม.ค. 2561
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา25 ธ.ค. 256015 ม.ค. 2561
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่25 ธ.ค. 256015 ม.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ธ.ค. 256016 ม.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 ธ.ค. 256016 ม.ค. 2561
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 ธ.ค. 256016 ม.ค. 2561
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา3 ม.ค. 256115 ม.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ม.ค. 256116 ม.ค. 2561
  -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 25618 ม.ค. 2561
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ17 ม.ค. 256117 ม.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )17 ม.ค. 256123 เม.ย. 2561
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา26 ม.ค. 256119 ก.พ. 2561
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)26 ก.พ. 25619 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)7 พ.ค. 256118 พ.ค. 2561
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา18 พ.ค. 256118 พ.ค. 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: