เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ20 พ.ย. 256329 พ.ย. 2563
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ20 พ.ย. 256329 พ.ย. 2563
  -  วันชำระเงินตามปกติ20 พ.ย. 25634 ธ.ค. 2563
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร20 พ.ย. 25634 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา30 พ.ย. 256328 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่30 พ.ย. 256328 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า8 ธ.ค. 256322 ธ.ค. 2563
  -  วันเปิดภาคการศึกษา14 ธ.ค. 256314 ธ.ค. 2563
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ23 ธ.ค. 256323 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )23 ธ.ค. 256329 มี.ค. 2564
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา4 ม.ค. 256415 ก.พ. 2564
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)1 ก.พ. 256412 ก.พ. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)19 เม.ย. 256430 เม.ย. 2564
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา30 เม.ย. 256430 เม.ย. 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: