เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ24 ต.ค. 25665 พ.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ24 ต.ค. 25665 พ.ย. 2566
  -  วันชำระเงินตามปกติ24 ต.ค. 256610 พ.ย. 2566
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร24 ต.ค. 256610 พ.ย. 2566
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา6 พ.ย. 25661 ธ.ค. 2566
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่6 พ.ย. 25661 ธ.ค. 2566
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนล่าช้า13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า13 พ.ย. 256627 พ.ย. 2566
  -  วันเปิดภาคการศึกษา20 พ.ย. 256620 พ.ย. 2566
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ28 พ.ย. 256628 พ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )28 พ.ย. 25664 มี.ค. 2567
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา8 ธ.ค. 25665 ม.ค. 2567
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)8 ม.ค. 256719 ม.ค. 2567
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ คณะเภสัชศาสตร์)27 ก.พ. 25678 มี.ค. 2567
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)18 มี.ค. 256729 มี.ค. 2567
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา29 มี.ค. 256729 มี.ค. 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]