เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ1 พ.ย. 256510 พ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ1 พ.ย. 256510 พ.ย. 2565
  -  วันชำระเงินตามปกติ1 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร1 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา7 พ.ย. 25652 ธ.ค. 2565
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่7 พ.ย. 25652 ธ.ค. 2565
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนล่าช้า14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า14 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
  -  วันเปิดภาคการศึกษา21 พ.ย. 256521 พ.ย. 2565
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ29 พ.ย. 256529 พ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )29 พ.ย. 25657 มี.ค. 2566
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา6 ธ.ค. 25656 ม.ค. 2566
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)9 ม.ค. 256620 ม.ค. 2566
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)20 มี.ค. 256631 มี.ค. 2566
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา31 มี.ค. 256631 มี.ค. 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: