เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ15 พ.ค. 256624 พ.ค. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ15 พ.ค. 256624 พ.ค. 2566
  -  วันชำระเงินตามปกติ15 พ.ค. 256629 พ.ค. 2566
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร15 พ.ค. 256629 พ.ค. 2566
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา29 พ.ค. 256623 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่29 พ.ค. 256623 มิ.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนล่าช้า6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า6 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566
  -  วันเปิดภาคการศึกษา12 มิ.ย. 256612 มิ.ย. 2566
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ20 มิ.ย. 256620 มิ.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )20 มิ.ย. 256625 ก.ย. 2566
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา30 มิ.ย. 256627 ก.ค. 2566
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)31 ก.ค. 256611 ส.ค. 2566
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)9 ต.ค. 256620 ต.ค. 2566
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา20 ต.ค. 256620 ต.ค. 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]