เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ14 พ.ค. 256523 พ.ค. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ14 พ.ค. 256523 พ.ค. 2565
  -  วันชำระเงินตามปกติ14 พ.ค. 256525 พ.ค. 2565
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร14 พ.ค. 256525 พ.ค. 2565
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา30 พ.ค. 256524 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่30 พ.ค. 256524 มิ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนล่าช้า6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า6 มิ.ย. 256520 มิ.ย. 2565
  -  วันเปิดภาคการศึกษา13 มิ.ย. 256513 มิ.ย. 2565
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ21 มิ.ย. 256521 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )21 มิ.ย. 256526 ก.ย. 2565
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ค. 256529 ก.ค. 2565
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)1 ส.ค. 256511 ส.ค. 2565
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)10 ต.ค. 256521 ต.ค. 2565
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา21 ต.ค. 256521 ต.ค. 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: