เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ13 ธ.ค. 256222 ธ.ค. 2562
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ13 ธ.ค. 256222 ธ.ค. 2562
  -  วันชำระเงินตามปกติ13 ธ.ค. 256227 ธ.ค. 2562
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร13 ธ.ค. 256227 ธ.ค. 2562
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา23 ธ.ค. 256216 ม.ค. 2563
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่23 ธ.ค. 256216 ม.ค. 2563
  -  วันเปิดภาคการศึกษา6 ม.ค. 25636 ม.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า6 ม.ค. 256316 ม.ค. 2563
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ17 ม.ค. 256317 ม.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )17 ม.ค. 256320 เม.ย. 2563
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา24 ม.ค. 256321 ก.พ. 2563
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)24 ก.พ. 25636 มี.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)4 พ.ค. 256319 พ.ค. 2563
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา19 พ.ค. 256319 พ.ค. 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: