เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันชำระเงินตามปกติ13 มิ.ย. 255927 มิ.ย. 2559
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร13 มิ.ย. 255927 มิ.ย. 2559
  -  ลงทะเบียนปกติ13 มิ.ย. 255930 มิ.ย. 2559
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ13 มิ.ย. 255930 มิ.ย. 2559
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา18 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่18 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า25 ก.ค. 25598 ส.ค. 2559
  -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ส.ค. 25591 ส.ค. 2559
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ9 ส.ค. 25599 ส.ค. 2559
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )9 ส.ค. 255914 พ.ย. 2559
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา19 ส.ค. 255916 ก.ย. 2559
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)19 ก.ย. 255930 ก.ย. 2559
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)28 พ.ย. 255913 ธ.ค. 2559
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา13 ธ.ค. 255913 ธ.ค. 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]