เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ12 มิ.ย. 256023 มิ.ย. 2560
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ12 มิ.ย. 256023 มิ.ย. 2560
  -  วันชำระเงินตามปกติ12 มิ.ย. 256023 มิ.ย. 2560
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร12 มิ.ย. 256023 มิ.ย. 2560
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่17 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา17 ก.ค. 256015 ก.ย. 2560
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า24 ก.ค. 25607 ส.ค. 2560
  -  วันเปิดภาคการศึกษา31 ก.ค. 256031 ก.ค. 2560
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ8 ส.ค. 25608 ส.ค. 2560
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )8 ส.ค. 256013 พ.ย. 2560
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา18 ส.ค. 256015 ก.ย. 2560
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)18 ก.ย. 256029 ก.ย. 2560
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)27 พ.ย. 25608 ธ.ค. 2560
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา8 ธ.ค. 25608 ธ.ค. 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: