เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ13 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ13 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา21 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม21 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า21 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  วันชำระเงินตามปกติ21 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร21 พ.ค. 256231 พ.ค. 2562
  -  วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 256227 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )28 พ.ค. 256228 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา3 มิ.ย. 256214 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)8 ก.ค. 256212 ก.ค. 2562
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา12 ก.ค. 256212 ก.ค. 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: