เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ15 มิ.ย. 256127 มิ.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ15 มิ.ย. 256127 มิ.ย. 2561
  -  วันชำระเงินตามปกติ15 มิ.ย. 256128 มิ.ย. 2561
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร15 มิ.ย. 256128 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา16 ก.ค. 256131 ก.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 ก.ค. 25612 ส.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา16 ก.ค. 25612 ส.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 ก.ค. 25612 ส.ค. 2561
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม16 ก.ค. 25612 ส.ค. 2561
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า16 ก.ค. 25612 ส.ค. 2561
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา16 ก.ค. 25616 ส.ค. 2561
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่16 ก.ค. 25616 ส.ค. 2561
  -  วันเปิดภาคการศึกษา23 ก.ค. 256123 ก.ค. 2561
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ3 ส.ค. 25613 ส.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )3 ส.ค. 25615 พ.ย. 2561
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา10 ส.ค. 25617 ก.ย. 2561
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)10 ก.ย. 256121 ก.ย. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)19 พ.ย. 256130 พ.ย. 2561
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา30 พ.ย. 256130 พ.ย. 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: