เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ14 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 2562
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ14 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 2562
  -  วันชำระเงินตามปกติ14 มิ.ย. 256226 มิ.ย. 2562
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร14 มิ.ย. 256226 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา8 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่8 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า15 ก.ค. 25621 ส.ค. 2562
  -  วันเปิดภาคการศึกษา22 ก.ค. 256222 ก.ค. 2562
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ2 ส.ค. 25622 ส.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 ส.ค. 25624 พ.ย. 2562
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา9 ส.ค. 25626 ก.ย. 2562
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)9 ก.ย. 256220 ก.ย. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)18 พ.ย. 256229 พ.ย. 2562
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา29 พ.ย. 256229 พ.ย. 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: