เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ18 พ.ค. 256324 พ.ค. 2563
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ18 พ.ค. 256324 พ.ค. 2563
  -  วันเปิดภาคการศึกษา25 พ.ค. 256325 พ.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 พ.ค. 25631 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 พ.ค. 25631 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 พ.ค. 25631 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 พ.ค. 25631 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า25 พ.ค. 25631 มิ.ย. 2563
  -  วันชำระเงินตามปกติ25 พ.ค. 25635 มิ.ย. 2563
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร25 พ.ค. 25635 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 มิ.ย. 256319 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา8 มิ.ย. 256319 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)29 มิ.ย. 25633 ก.ค. 2563
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา3 ก.ค. 25633 ก.ค. 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: