เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ12 มิ.ย. 256321 มิ.ย. 2563
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ12 มิ.ย. 256321 มิ.ย. 2563
  -  วันชำระเงินตามปกติ12 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 2563
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร12 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา22 มิ.ย. 256317 ก.ค. 2563
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่22 มิ.ย. 256317 ก.ค. 2563
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ลงทะเบียนล่าช้า29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า29 มิ.ย. 256320 ก.ค. 2563
  -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ก.ค. 25638 ก.ค. 2563
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ21 ก.ค. 256321 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )21 ก.ค. 256319 ต.ค. 2563
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา24 ก.ค. 256321 ส.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)24 ส.ค. 25634 ก.ย. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)2 พ.ย. 256313 พ.ย. 2563
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา13 พ.ย. 256313 พ.ย. 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: