เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ18 เม.ย. 256524 เม.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ18 เม.ย. 256524 เม.ย. 2565
  -  วันชำระเงินตามปกติ18 เม.ย. 256527 เม.ย. 2565
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร18 เม.ย. 256527 เม.ย. 2565
  -  วันเปิดภาคการศึกษา25 เม.ย. 256525 เม.ย. 2565
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 เม.ย. 25652 พ.ค. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 เม.ย. 25652 พ.ค. 2565
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 เม.ย. 25652 พ.ค. 2565
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 เม.ย. 25652 พ.ค. 2565
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า25 เม.ย. 25652 พ.ค. 2565
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 พ.ค. 256513 พ.ค. 2565
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )3 พ.ค. 256520 พ.ค. 2565
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)6 มิ.ย. 256510 มิ.ย. 2565
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา10 มิ.ย. 256510 มิ.ย. 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: