เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ3 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ3 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
  -  วันชำระเงินตามปกติ3 เม.ย. 256611 เม.ย. 2566
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร3 เม.ย. 256611 เม.ย. 2566
  -  วันเปิดภาคการศึกษา10 เม.ย. 256610 เม.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม10 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า10 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )20 เม.ย. 256612 พ.ค. 2566
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา24 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)29 พ.ค. 25662 มิ.ย. 2566
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา2 มิ.ย. 25662 มิ.ย. 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: