เมนูหลัก

01119102PHYSICS
ฟิสิกส์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C513MA25421W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 1 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
25-4-21
25-0-25
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดพื้นฐานหลักและกฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ กลศาสตร์ของของไหลและการเคลื่อนที่ของคลื่น ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]