เมนูหลัก

01119201MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-11:30C307MC604020W  
อาจารย์: ผศ.ธีระวัฒน์ บุญโสม
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป60-42-18
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทบทวนคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน สำหรับวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แนวคิดทางพีชคณิตและเรขาคณิต มาตราชั่ง ตวง วัด สมการเส้นตรงและการสร้างกราฟ อัตราส่วน สัดส่วน การเจือจาง ความเข้มข้นของสารละลาย และการคำนวณขนาดยาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]