เมนูหลัก

01119202GENERAL CHEMISTRY
เคมีทั่วไป
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C304MC685810W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.นพดล รังแก้ว
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
60-53-7
8-5-3
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความรู้เบื้องต้นของหลักการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี แก็ส ของเหลว ของแข็ง เคมีจลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า สารประกอบเชิงซ้อนทางเคมีหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]