เมนูหลัก

01119203GENERAL BIOLOGY
ชีววิทยาทั่วไป
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30A304AC604020W  
อาจารย์: ดร.นพดล รังแก้ว
ดร.อาภากร ทรงสุมนัส
อ.อังคณา วงษ์สกุล
อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป60-42-18
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ชีววิทยาพื้นฐาน พลังงานและชีวิต โครงสร้างและหลักในการจัดการจำแนกสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของเซลล์ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเซลล์และระบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]