เมนูหลัก

01128404PHARMACEUTIC I
เภสัชกรรม 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01118402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A405AC15015W  
อาจารย์: อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย
อ.ธีระวัฒน์ บุญโสม
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
15-0-15
15-0-15
15-0-15
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]