เมนูหลัก

01128501PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY I
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01118210
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A304AC55523W  
  พุธ08:30-09:30A303AC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา จันทสูตร
อ.อังคณา วงษ์สกุล
อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
55-52-3
55-0-55
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]