เมนูหลัก

01128504FOOD AND NUTRITION LABORATORY
ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01118208 และ 01118209
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-13:00C513MC503911W  
อาจารย์: อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
50-39-11
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]