เมนูหลัก

01129126FOOD AND NUTRITION
อาหารและโภชนาการ
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01129110
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00A307AC20515W  
อาจารย์: รศ.ดร.ภญ.สุปราณี แจ้งบำรุง
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
อ.ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2 ขึ้นไป20-5-15
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อร่างกายและสุขภาพ หลักการของอาหารทางการแพทย์และอาหารเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยา การวิเคราะห์อาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ และโภชนบำบัดในโรคบางโรคหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]