เมนูหลัก

01129211ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01119203
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00C309MC604416W  
อาจารย์: อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-44-16
สอบกลางภาค: 3 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การศึกษาโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ และมหกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ชายและหญิง และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]