เมนูหลัก

01129403PHARMACEUTICS I
เภสัชกรรม 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01119401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A404AC604713W  
อาจารย์: อ.ปริชญา รักษ์พฤษชาติ
รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ดร.ภญ.สมฤทัย สุ่มเข็มทอง
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-47-13
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การประยุกต์ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์ เช่น หลักการละลาย ในการเตรียมรูปแบบของยาสำเร็จรูป หลักการเตรียมยาและตั้งสูตรตำรับยาน้ำ ได้แก่ ยาน้ำใส ยาน้ำเชื่อม อิลิกเซอร์ สปิริต และยาตา หู คอ จมูก
รวมทั้งหลักการทางเคมีฟิสิกส์ของเภสัชภัณฑ์ประเภทมิวซิเลจ แมกมา คอลลอยด์และยาน้ำแขวนตะกอน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]