เมนูหลัก

01138507DISPENSING PHARMACY I
เภสัชกรรมจ่ายยา 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01128406 และ 01128502
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A308AC30237W  
อาจารย์: รศ.อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.อิทธิชัย ทิมมณี
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
ดร.ภัทรกร โพธิ์วัน
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป30-23-7
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]