เมนูหลัก

01138510DISPENSING PHARMACY II
เภสัชกรรมจ่ายยา 2
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01138507
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30C307MC554510W  
อาจารย์: รศ.อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.รัตนาภรณ์ มหารชพงศ์
อ.อิทธิชัย ทิมมณี
อ.ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
อ.ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลก
อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป55-45-10
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]