เมนูหลัก

01139116BASIC STATISTICS
สถิติพื้นฐาน
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-11:30A405/1AC1055W  
อาจารย์: อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 3 ขึ้นไป10-5-5
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ มาตรการวัด การเก็บและรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การสรุปและตีความ การสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น
และการนำความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ การวัดการกระจายความเบ้และความโด่ง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน เลขดัชนี กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ของแผนภูมิ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]