เมนูหลัก

01139302PUBLIC HEALTH PHARMACY
เภสัชสาธารณสุข
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30C309MC554411W  
อาจารย์: ดร.พิกุล เสียงประเสริฐ
อ.ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป55-44-11
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติด้านยา การสำรวจและวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขและปัญหายา การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม กลวิธีการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การติดตามและประเมินผลในสังคมศาสตร์สาธารณสุข
บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสวัสดิภาพการใช้ยาและพฤติกรรมที่ดีด้านสุขภาพ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นด้านยา อาหาร และสมุนไพร


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]