เมนูหลัก

01139413BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A307AC604713W  
อาจารย์: อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
ผศ.ดร.วิน วินิจวัจนะ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-47-13
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีของยา รูปแบบของยาเตรียมและวิธีการบริหารยาที่มีผลต่อชีวประโยชน์ของยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ยาเข้าสู่ร่างกาย การนำแนวคิดในเชิงคณิตศาสตร์มาอธิบายลักษณะการดูดซึม
การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการขจัดยา การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ด้านชีวประโยชน์และชีวสมมูลของยา การประยุกต์ใช้แนวคิดทางชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ในทางเภสัชศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]