เมนูหลัก

01139502PHARMACOLOGY I
เภสัชวิทยา 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01129501
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30C309MC553817W  
  อังคาร12:30-14:30C309MC      
อาจารย์: ผศ.วิทยา จันทสูตร
อ.อังคณา วงษ์สกุล
อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป55-38-17
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการพื้นฐานของการใช้ยาบำบัดโรคเกี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบและยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]