เมนูหลัก

01148304COMMUNITY PHARMACY
เภสัชกรรมชุมชน
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01138510
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:30-11:30M214FC603327W  
อาจารย์: อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.อิทธิชัย ทิมมณี
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
ผศ.นิสามณี สัตยาบัน
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
ดร.ภัทรกร โพธิ์วัน
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
อ.ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
60-33-27
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]