เมนูหลัก

01148420INDUSTRIAL PHARMACY I
เภสัชอุตสาหกรรม 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01128406
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30C308MC55514W  
อาจารย์: อ.เพชรพงศ์ เพชรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธานินทร์ธราธาร
อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย
อ.เอกชัย ดำเกลี้ยง
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
55-45-10
55-1-54
55-5-50
55-0-55
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]