เมนูหลัก

01148705CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS
โครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01138416
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-12:30A403AC40931W  
อาจารย์: รศ.นวลศรี นิวัติศัยวงศ์
ดร.ภญ.อารีรัตน์ ซื่อดี
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
40-0-40
40-9-31
40-0-40
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]