เมนูหลัก

01149419PHARMACEUTICAL ANALYSIS I
เภสัชวิเคราะห์ 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01119202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A304AC60519W  
อาจารย์: ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป60-51-9
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณของเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ โดยเน้นการไทเทรต การตกตะกอนและเคมีไฟฟ้าหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]