เมนูหลัก

01158522DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS
การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01138510 และ 01138512
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30M214FC553520W  
อาจารย์: รศ.อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์
ผศ.นิสามณี สัตยาบัน
ดร.ภัทรกร โพธิ์วัน
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
อ.ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
55-1-54
55-11-44
55-23-32
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]