เมนูหลัก

01158524PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01148517 และ 01148518 และ 01148519
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30M215FC50491W  
  พุธ08:30-11:30M215FC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.อิทธิชัย ทิมมณี
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสามณี สัตยาบัน
อ.ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลก
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-3-47
50-21-29
50-25-25
50-0-50
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]