เมนูหลัก

01158525EVALUATION OF CLINICAL RESEARCH PAPER
การประเมินบทความวิจัยทางคลินิก
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01148515
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-11:30A304AC554213W  
อาจารย์: อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.สุรเชษฐ ลำคำ
อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
55-5-50
55-13-42
55-24-31
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]