เมนูหลัก

01159704GOOD MANUFACTURING PRACTICE
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139411 และ 01139417
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A308AC40931W  
อาจารย์: อ.ปริชญา รักษ์พฤษชาติ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
40-0-40
40-0-40
40-9-31
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ข้อกำหนด ระเบียบและหลักวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดี รวมถึงมาตรฐานการดำเนินการผลิต การตรวจรับรอง การจัดส่ง การจัดเก็บ
การทบทวนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ข้อตกลงและข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]