เมนูหลัก

00119304WORKSHOP PRACTICE
การฝึกฝีมือช่าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30WSMC20317W  
อาจารย์: ผศ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 120-3-17
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลต่างๆ เช่น งานกลึง งานไส งานเจาะ งานตกแต่งผิวงาน งานขึ้นรูปโลหะแผ่น งานเชื่อมไฟฟ้า การตรวจสอบรอยเชื่อมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]