เมนูหลัก

00000121ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, กลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 จันทร์08:30-11:30C501MA25187W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
25-0-25
25-18-7
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่าง ๆ การฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์เบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]